Az emberi erőforrások minisztere 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről – 2. rész- a vizsgálatról

A jelen bejegyzés a rendeletben a diszkalkulia szempontjából fontosabb információkat gyűjti egybe. A nemzeti köznevelésről vagy a címben szereplő EMMI rendelet rövid összefoglalója megtalálható a Hírek oldal jogszabályok címkéje alatt gyűjtve.
A jelen bejegyzésben a megfelelő jogszabályi idézet kicsi, dőlt szedéssel olvasható.

Ki kezdeményezhet szakértői vizsgálatot?
13.§ alapján szakértői vizsgálat indítható
a) hivatalból,
b) hatósági megkeresésre,
c) szülői kérelemre,
d) illetve a szülői egyetértésre, da) a nevelési- és oktatási intézmény, db) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat által, dc) fogyatékos személyeket ellátó intézmények.
A d) esetben az intézmény javasolja a vizsgálatot a szülőnek, majd tájékoztatnia kell a szülőt a várható folyamatról, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű vizsgálandó személy esetén a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő szerepéről. Kezdeményeznie kell, hogy 10 napon belül a kérelem elkészüljön.

A szakértői vizsgálat iránti kérelem
A szakértői vizsgálat iránti kérelmet a rendelet 1. számú mellékletében található formanyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni.
A rendelet kiemelésekkel és a mellékleteivel letölthető a cikk alján. 

Szakértői vizsgálat időpontja mikor várható?
14.§ alapján a szakértői vizsgálat első vizsgálat esetén a kérelem szakértői bizottsághoz érkezésétől számított 30 napon belül kell megtörténnie.
Kontroll vizsgálat esetén a kérelem szakértői bizottsághoz érkezését követő naptól 15 napon belül kell megtörténnie.
A vizsgálat előtt legalább 10 nappal kell kézhez kapnia a szülőnek a vizsgálati napról az értesítést.
(1) A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti. A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül, a vizsgálat időpontja előtt legalább tíz nappal meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői vizsgálat időpontját – első vizsgálat esetében – a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon belüli időpontra kell kitűzni.

A vizsgálat típusai
– Alapvizsgálat: a gyermek, tanuló teljes körű vizsgálata.
– Kiegészítő vizsgálat: a megalapozott diagnózis felállításához szükséges vizsgálat (oka lehet a vizsgálat személy állapota vagy a szakemberhiány).
– Felülvizsgálat: a korábbi diagnózis megalapozottságát vagy a fejlesztési eredményt célzó vizsgálat.

Szülő jelenléte a vizsgálaton
A 14.§ (2) alapján a szakértői vizsgálaton mindkét szülőnek jelen kell lennie, ellenkező esetben a távol maradó szülő nyilatkozata szükséges. A szülő végig jelen lehet a vizsgálaton, de nem zavarhatja meg a folyamatot.
A szakértői bizottság 2-szer ad meg vizsgálati időpontot a szülő és gyermeke meg nem jelenése esetén. A harmadik alkalommal közigazgatási hatósági eljárás megindítását kezdeményezi a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál.

(1) Az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat indítható
15. § alapján a) az iskolai nevelés-oktatás első –hatodik évfolyamán az adott tanév január 31-éig szükség szerint bármikor,
b) az a) pontban meghatározott évfolyamokra vonatkozóan meghatározott határnapot követően annak a tanévnek a március 31. napjáig, amelyben a tanuló az adott tantárgy tanulását megkezdte.
(2) A szakértői bizottság eljárását az (1) bekezdésben meghatározott célból, az ott megjelölt időszaknál későbbi időpontban csak a kiskorú tanuló szülője, illetve a nagykorú tanuló kezdeményezheti. A vizsgálati kérelemhez csatolni kell az érintett iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az iskola igazgatója a döntéséhez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító pedagógus véleményét.
Amennyiben az iskola igazgatója nem járul hozzá a vizsgálathoz, úgy a szakértői bizottság a kérelmező személyt meghallgatva dönt a vizsgálat szükségességéről vagy az elutasításól. Az értesítés határozat formájában írásban kell megküldenie a kérelmező felé.

Mikor érkezik meg a szakértői vélemény?
17. § alapján a szakértői véleményt a vizsgálat után 21 napon belül kell kézhez kapnia a szülőnek. A szülőnek a kézhezvételtől számítottan 15 napja van a felülvizsgálat kezdeményezésére, melyet a 18.§ (2) alapján a szülő vagy nagykorú személy a területileg illetékes járási hivatalnál. A személyes, a postai és a kézbesítő átadás mind  átadásnak számít!
(5) A szakértői véleményt – a vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül – kézbesíteni kell a szülőnek. A szülőnek – a kézhezvételétől számítva – tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére. A kézbesítés történhet postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján. A kézbesítés napja az a nap, amelyen a szakértői véleménynek a szülő általi átvétele megtörtént.

Milyen rendszerességgel kell kontroll vizsgálatra járni?
22. § alapján 10 éves korig 2 évente, 16 éves korig 3 évente szükséges hivatalból kontroll vizsgálatot végezni, vagyis felülvizsgálni.
(3) Ha a gyermek, tanuló enyhe értelmi fogyatékos, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, a szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat után addig a tanévig, amelyben a tanuló a tíz éves életkort betölti minden második, azt követően és egyéb fogyatékosság, valamint autizmus spektrum zavar esetében, illetve ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Kezdeményezheti-e szülő a felülvizsgálatot?
23. § alapján a szülő bármikor kezdeményezheti a felülvizsgálatot. A kérelem előtt és után legalább 6 hónapnak kell lennie a következő hivatalból történő felülvizsgálatnak.

A szakértői vélemény tartalma és a tájékoztatás
A rendelet 3. melléklete a szakértői vélemény elkészítésének szakmai követelményei (5) alapján a szakértői vélemény tartalmazza az alapvető adatokat, a vizsgálati előzményt (pl. problémafelvetés, cél, anamnézis), a vizsgálati tényeket (pl. eljárások és eredményei), a megállapításokat és a javaslattételt (pl. az ellátás helye, kedvezmények, szülők számára tanácsok, komplex fejlesztési javaslat). A szakértői vélemény tartalmazza továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást, a felülvizsgálatok várható időpontját.
A véleményt a vizsgálatvezető ismerteti a szülővel. A szülő a helyszínen aláírásával nyilatkozik az előzetes vizsgálati véleményben foglaltak megismerését követően annak elfogadásáról vagy elutasításáról, az intézményes nevelésre vonatkozó javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról.
Tájékoztatni kell a szülőt arról is, hogy a vizsgálat alapján elkészített szakértői véleménynek a kézhezvételétől számítva 15 nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére.

A szakértői véleményben szereplő javaslatok megvalósítása
A 20.§ (1) alapján a jegyző, illetve a tankerületi igazgató intézkedik arról, hogy a gyermek, tanuló kötelező felvételét ellátó nevelési-oktatási intézmény kijelölésre kerüljön. A jegyző, illetve a tankerületi igazgató harminc napon belül tájékoztatja az intézkedéséről a szakértői bizottságot.
Iskolaváltási szándékáról az szülőnek tájékoztatnia kell a szakértői bizottságot, akik 15 napon belül írásban tudomásul veszi, ha az iskola fogadni tudja a gyermeket. Amennyiben szűkséges új szakértői véleményt készít.
A 21.§ (5-6) alapján a szakértői bizottság munkatársa a folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt legalább 2 alkalommal megfigyeli a gyermeket az intézményben, illetve rendszeresen összegzést kér a pedagógustól.

Letölthető dokumentumok
A teljes rendelet letölthető innan: 152013. (II. 26.) EMMI rendelet
A jelen dokumentumban a jelen cikkben szereplő fontosabb információk színes kiemeléssel láthatóak. A dokumentum tartalmazza a rendelet 1. számú mellékleteként szereplő szakértői vizsgálat iránti kérelmet.
A szakértői vizsgálat iránti kérelem dokumentuma letölthető innen: 152013. (II. 26.) EMMI rendelet- szakértői tevékenység iráánti kérelem