Diszkalkulia a közoktatási törvény keretei között – 2. rész- Támogatási formák

Fejlesztő foglalkozás
Az első részben említett szakértői vélemény alapján diszkalkulia diagnózissal rendelkező tanuló fejlesztő foglalkozásra jogosult, melyet a nevelési tanácsadó vagy a segítséget szakszerűen biztosítani képes intézmény láthatja el.
A nevelési tanácsadó mind szakember, mind eszköz állománnyal rendelkezik. A fejlesztés folyhat a nevelési tanácsadóban vagy utazó gyógypedagógusi hálózat keretében. Az intézmények esetében úgy éri meg külön biztosítani a feltételeket, ha több tanuló is igénybe veszi azokat.
4. Fejezet / A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény 30. § (7) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (a továbbiakban együtt: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló), illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.

Rehabilitációs célú foglalkozás
A diszkalkuliával diagnosztizált tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásra jogosult az őt ellátó nevelési és oktatási intézményben. Ennek óraszámát a törvény az 5. Fejezet – A nevelési és pedagógiai program – 50. § A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 52. § (6) bekezdésében a megismerő funkciók zavar esetében a meghatározott tanítási óraszám 15 %-ban határozza meg.

További kedvezmények intézményi körben
Az intézmény igazgatója mentesítheti a diszkalkuliával diagnosztizált tanulót egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése alól, mely igazodik az egyéni fejlesztési tervhez. Az érettségi esetén pedig más tantárgyat választhat a tanulónak. Emellett a különböző megmérettetéseken hosszabb felkészülési időt, segédeszközt, szóbeli helyett írásbeli forma alkalmazását javasolhatja.(9) A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót – jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint – a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján – a gyakorlati képzés kivételével – az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítik az értékelés és minősítés alól, az iskola – az e törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c) pontjában meghatározott időkeret terhére – egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében – egyéni fejlesztési terv alapján – segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez. Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat. A tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a köztes vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán, az érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

Idézetek: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról – (2007. évi LXXXVII. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról)